Хэвлэлийн мэдээ #6

“Монгол Улсын ургамлын аргаар идээлүүлсэн сарлагийн арьс шир ба арьсан бүтээгдэхүүний кластерийн био-арьс болон био-арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чадавхийг бэхжүүлэх нь” буюу Тогтвортой Сарлагийн Арьс (Sustainable Yak Leather) төсөл нь SWITCH-Asia хөтөлбөрийн хүрээнд Европын Холбооны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа төсөл юм. Монголын Арьс Ширний Үйлдвэрлэлийн Холбоо нь Тогтвортой Сарлагийн Арьс төслийн оролцогч талуудтай хамтран 5 өдрийн сургалтыг малчид, мал эмнэлгийн мэргэжилтнүүд, мал нядалгааны цехийн ажилчид, түүнчлэн сарлагийн ширний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцдог худалдаачид, наймаа эрхлэгч нарт зориулж зохион байгуулж байна.

Энэхүү сургалтын үйл ажиллагаа нь голчлон дагалдах онолын хамт практик шинж чанартай бөгөөд арьс ширний үйлдвэрүүдэд түүхий эд нийлүүлэх, тухайлбал махны махыг сайжруулах зэрэгт ирээдүйд нэвтрүүлэх сайжруулалтыг (нядалгааны өмнөх болон нядалгааны өмнөх үйл ажиллагаанд) харуулах зорилготой юм. Арьс ширний үйлдвэрийн махны ашиглалтыг сайжруулах зэрэг засч залруулах арга хэмжээг танилцуулна. Эдгээр сайжруулалтыг хэрэгжүүлснээр ургамлын идээлгээр идээлэх сарлагийн арьс боловсруулах үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын хэмжээг (муудсан арьс, хаягдлыг дайвар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглах) багасгах замаар байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөллийг бууруулахад тусална…

Scroll to Top
Scroll to Top