Сарлагийн арьсны тогтвортой үйлдвэрлэл ба сарлагийн арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн кластерийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл

Сарлагийн арьсны тогтвортой үйлдвэрлэл ба сарлагийн арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн кластерийн чадавхыг бэхжүүлэх төсөл нь:

  • үйлдвэрлэлийн хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөөг бууруулж
  • нөөцийн үр ашгийг дээшлүүлж
  • хаягдалгүй эдийн засгийн туршлагыг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж ингэснээр холбогдох гишүүд дэлхийн өртгийн болон бараа нийлүүлэх ногоон сүлжээнд нэгдэн орох боломжийг бүрдүүлнэ.

Төслийн зорилтот бүлэг кластерын гишүүд, сарлагийн арьс ширний худалдаа, наймаа эрхлэгч, нийлүүлэгч нар, малчид (сарлаг маллагч), мөн өөр бусад БЖДҮ – Монголын Арьс шир үйлдвэрлэгчдийн холбоо (МАШҮХ)-ний гишүүд.

Төслийн гэрээлэгч байгууллага Европын комисс Европын комисс, SWITCH-Asia – Тогтвортой хэрэглээ болон тогтвортой үйлдвэрлэлийг дэмжих хөтөлбөр.

Төсөл хэрэгжих хугацаа 48 сар.
Төсөв 1,305,956.40 евро.

.

Scroll to Top
Scroll to Top