Хэвлэлийн мэдээ #5

Монгол Улсын сарлагийн нөөцийн 81 хувийг бүрдүүлдэг Архангай, Баянхонгор, Хөвсгөл, Өвөрхангай төслийн зорилтот дөрвөн аймагт малчин, мал эмнэлгийн ажилтнууд, мал нядалгааны газрын ажилтнууд, сарлагийн арьс үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй борлуулагч, худалдаа эрхлэгчдэд  зориулсан 5 өдрийн эхний гурван сургалтыг зохион байгуулж байна. 

Scroll to Top
Scroll to Top